WWASA - notice of extraordinary general meeting

Wednesday 27 November 2013 at 13:00 hours at the company's premises at Strandveien 20, N-1366 Lysaker, Norway.

AGENDA 1. Adoption of the notice and the agenda

2. Election of a person to co-sign the minutes

3. Proposal for dividend The company's goal is to provide shareholders with a competitive return over time through a combination of rising value for the company's shares and payment of dividend semi-annually to the shareholders. Subject to the financial performance, the future market outlook and the capital expenditure program, accumulated earnings and capital gains will either be reinvested or distributed as dividend, depending on what is expected to give best return for the shareholders.

Following resolution in the annual general meeting held on 25 April 2013, a dividend of NOK 4.00 per share was distributed.

The board of directors proposes that a second dividend of NOK 0.75 per share is distributed and that the general meeting adopts the following resolution:

"A dividend of NOK 0.75 per share is distributed. The dividend accrues to shareholders as of 27 November 2013."

Expected payment of dividends is around 10 December 2013.

4. Amendments to articles of association The articles of association may, pursuant to the Public Limited Liability Companies Act article 5-8b, provide that the shareholders can vote in advance through electronic communication within a limited time prior to the general meeting. Such arrangement would make it possible for the shareholders to vote without being present at the general meeting either personally or by proxy. It is the view of the Board of Directors that it is important that all shareholders are given the opportunity to vote in a simple way and therefore suggests that the articles of association allow such voting. Each notice of general meeting will state how shareholders should proceed to submit their written vote in advance. It is proposed that vote in advance only is allowed through electronic communication. The Board of Directors suggests that the following provision is included in the articles of association as a new paragraph to Article 7:

Shareholders are able to vote through electronic communication in a period prior to the general meeting. The Board of directors can stipulate guidelines for such advance voting. It must be stated in the notice of general meeting which guidelines have been set.

If changes in articles of association are adopted, shareholders will be given the opportunity to vote in advance from 2014.

---

WILH. WILHELMSEN ASA

Onsdag 27. november 2013 kl. 13:00 i selskapets lokaler i Strandveien 20, 1366 Lysaker

DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av en person til å medundertegne protokollen

3. Utbytteforslag Selskapets målsetting er å gi aksjeeierne en konkurransedyktig avkastning over tid, ved en kombinasjon av økning i kursen på selskapets aksjer og betaling av utbytte to ganger i året. Avhengig av selskapets resultater, markedsutsiktene og planlagte investeringer, vil akkumulert inntjening inklusive kapital gevinster bli reinvestert eller utbetalt som utbytte, avhengig av hva som antas å gi best avkastning for aksjonærene.

På den ordinære generalforsamlingen avholdt 25. april 2013 ble det besluttet et utbytte på NOK 4,00 per aksje.

Styret foreslår at det utdeles et utbytte på NOK 0,75 per aksje og at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

"Det utdeles et utbytte på NOK 0,75 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 27. november 2013."

Forventet utbetalingstidspunkt er rundt 10. desember 2013.

4. Endringer i selskapets vedtekter Etter allmennaksjeloven § 5-8b kan det i vedtektene fastsettes at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. En slik ordning vil gjøre det mulig for aksjeeierne å stemme uten å være representert på generalforsamlingen, verken personlig eller ved fullmektig. Styret mener det er viktig at flest mulig aksjonærer gis mulighet til å avgi stemme på en enkel måte og foreslår derfor at det i vedtektene åpnes for slik stemmegivning. Det vil fremgå av innkallingen til den enkelte generalforsamling hvordan aksjonærene må gå frem for å avgi sin skriftlige forhåndsstemme. Det foreslås at forhåndsstemme bare kan avgis elektronisk. Styret foreslår at følgende bestemmelse tas inn i vedtektene som nytt siste ledd i § 7: "Aksjeeiere kan i en periode før generalforsamlingen avgi stemme ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt".

Dersom vedtektsendringen blir vedtatt vil aksjonærene kunne forhåndstemme fra og med ordinær generalforsamling 2014.

Source: NewsWeb