Skip to main content

Oslo Børs - WWI23 - Nytt lån til notering 22.05.2014

Financial News

Oslo Børs - WWI23 - Nytt lån til notering 22.05.2014

Oslo Børs - WWI23 - Nytt lån til notering 22.05.2014

Nytt lån til notering på Oslo Børs 22.05.2014

Lånets Navn: Wilh. Wilhelmsen ASA 14/19 FRN Ticker: WWI23 Instrument ID: 1301052 ISIN: NO0010709215 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 800 mill, lukket lån Rentebærende f.o.m.: 09.04.2014 Forfallsdato: 09.04.2019 Rente: 3,51 % p.a. (3 mnd NIBOR + 1,80 %) Sektorliste: Storlånsektor (OMJ) Tilretteleggere: Swedbank Norge, Skandinaviska Enskilda Banken AB Verdipapirregister: VPS

Oslo Børs har mottatt godkjent prospekt for overnevnte lån, som vil være tilgjengelig på [http://www.oslobors.no] og [http:// wilhelmsenasa.com] fra og med første noteringsdag.

Source: NewsWeb